X

Privacy

Zasady ochrony prywatności

Prywatność użytkowników

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Cenimy sobie użytkowników tej witryny internetowej („Witryna”) i podejmiemy odpowiednie środki, aby chronić informacje dostarczane przez nich i uzyskiwane w Witrynie w związku z funkcjami, udogodnieniami, produktami i usługami oferowanymi w naszej Witrynie („Usługi Hanwha”). Te zasady będą modyfikowane wraz ze zmianami i rozwojem naszej działalności biznesowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania ich w celu zapoznania się z dodatkami i zmianami.

Zbierane informacje i sposób ich wykorzystywania

Prosimy o podanie oraz używamy tylko takich informacji, które są absolutnie niezbędne do odpowiadania na zapytania dotyczące naszych produktów lub usług oraz informowania o usługach, które według nas mogą interesować klientów. Nasza Witryna używa adresu IP użytkownika (adres IP identyfikuje typ używanej przeglądarki, np. Netscape czy Internet Explorer, poprzez przypisanie unikatowego numeru) do ogólnych zadań administracyjnych i lepszej obsługi klientów poprzez diagnozowanie problemów z naszym serwerem.

Gromadzenie Danych osobowych

Gromadzone elementy Danych osobowych
Firma gromadzi określone poniżej Dane osobowe w związku z dodawaniem członków, usługami doradztwa i realizacją usług. 
Gromadzone dane: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP. [Należy wprowadzić prawidłowe i aktualne informacje].
Cel gromadzenia i używania Danych osobowych.
Firma będzie używać gromadzonych Danych osobowych do odpowiadania na pytania użytkowników i zabezpieczania informacji związanych z zapytaniem, na które udzielono odpowiedzi. 
Okres przechowywania i używania Danych osobowych
Firma gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników i musi zniszczyć posiadane informacje natychmiast po osiągnięciu celu, w jakim je pozyskano. Poniżej przedstawiono wyjątki od tej zasady:

  • Przechowywane elementy: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
  • Podstawa przechowywania: Potwierdzenie realizacji usług.
  • Okres przechowywania: 5 lat.

Pliki „cookie”

Czasem możemy używać funkcji przeglądarki, do wysyłania na komputer użytkownika pliku „cookie”. Pliki „cookie” są używane przez tysiące witryn internetowych do poprawy jakości obsługi. „Cookie” to mały plik z danymi, który przypisuje anonimowy, unikatowy numer do przeglądarki internetowej użytkownika z serwera sieci Web i jest przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki „cookie” nie mogą uszkodzić ani odczytać informacji na dysku twardym komputera. Pliki „cookie” ułatwiają korzystanie z internetu, przechowując hasła i preferencje. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała ona wszystkie pliki „cookie” albo każdorazowo informowała o zapisie takiego pliku na dysku twardym. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików „cookie” może obniżyć jakość obsługi w Witrynie, ponieważ trzeba będzie poświęcać dodatkowy czas na wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji.

Ujawnianie Danych osobowych

Nie będziemy ujawniać, sprzedawać, wymieniać ani wynajmować Danych osobowych użytkownika bez jego wcześniejszej zgody, z wyjątkiem sytuacji związanych ze świadczeniem żądanych Usług Hanwha. W określonych, rzadkich przypadkach prawo może nam nakazywać ujawnienie Danych osobowych, np. w związku z procesem sądowym lub innym postępowaniem prawnym. Jeśli ujawnienie będzie wymagane, użyjemy wszelkich umotywowanych środków komercyjnych, aby podjąć próbę zapewnienia poufnego traktowania ujawnianych Danych osobowych, w tym zakazania wykorzystania tych informacji do jakiegokolwiek celu komercyjnego.

Oprócz tego rezerwujemy prawo do ujawnienia określonych informacji, gdy wedle własnego uznania ustalimy, że jest to niezbędne do ochrony firmy Hanwha lub jej pracowników, ich praw lub własności albo do ochrony fizycznego bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników firmy Hanwha lub ogółu społeczeństwa.

Wszelkie informacje przesłane do dowolnych publicznych obszarów Witryny, takich jak tablice ogłoszeń („Obszary publiczne”), będą publiczne i nie będą traktowane jak Dane osobowe. Nie kontrolujemy działań innych użytkowników Witryny ani Klientów odnoszących się do wszelkich informacji publikowanych przez użytkowników w Obszarach publicznych ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Oprócz tego informacje przesłane przez użytkownika do Obszarów publicznych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych do wysyłania niezamówionych wiadomości i w innych celach.

Łącza do witryn stron trzecich

W tej Witrynie są dostępne łącza do witryn stron trzecich, z których użytkownik może skorzystać. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie przez niego z takich witryn stron trzecich, w tym witryn firmy Hanwha, jest obwarowane zasadami ochrony prywatności mającymi zastosowanie do tych witryn a nie postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane osobowe dzieci

Usługi Hanwha i niniejsza Witryna nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie będziemy świadomie zbierać informacji od dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania sposobu używania Internetu przez dzieci, nad którymi sprawują pieczę, a także do pomagania w egzekwowaniu postanowień zamieszczonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności poprzez poinstruowanie dzieci, aby nigdy nie przekazywały informacji w tej Witrynie bez ich zgody.

Dostęp użytkowników do Danych osobowych

Jeśli użytkownik zechce uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych w celu poprawienia ich lub usunięcia, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej. Jeśli użytkownik zażądana usunięcia Danych osobowych, potwierdza, że szczątkowe Dane osobowe mogą pozostać w rekordach i archiwach firmy Hanwha, ale nie będzie ona używać tych informacji w celach komercyjnych. Firma Hanwha zastrzega sobie prawo do do zachowania Danych osobowych, jeśli zawiesiła, ograniczyła lub anulowała dostęp użytkownika do Witryny wskutek naruszenia przez niego Warunków użytkowania opracowanych przez firmę Hanwha.

Ochrona informacji

Firma Hanwha zachowa poufność zbieranych informacji. Stosujemy wewnętrzne praktyki, które pomagają chronić bezpieczeństwo i poufność tych informacji poprzez ograniczenie dostępu pracowników do tych danych i możliwość korzystania z nich.

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zaktualizowane 6 kwietnia 2016 r.

This post is also available in: angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański, portugalski, Portugalia, czeski, szwedzki, turecki