X

Privacy

Zásady ochrany soukromí

Vaše soukromí

Vaše soukromí je pro nás velice důležité. Vážíme si vás jakožto uživatele těchto webových stránek (dále jen „Stránky“) a podnikneme náležité kroky, abychom ochránili informace, které od vás prostřednictvím těchto Stránek získáme a které souvisejí s funkcemi, prostředky, produkty a službami nabízenými na těchto Stránkách (dále jen „Služby společnosti Hanwha“). Tyto zásady se budou měnit v souladu se změnami a růstem našich podnikatelských aktivit. Pravidelně se proto obeznamujte s možnými změnami.

Námi shromažďované informace a jejich využití

Požadujeme a používáme pouze informace nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace o našich produktech a službách, které si vyžádáte, anebo o službách, které by vás mohly zajímat. Naše stránky používají vaši adresu IP (adresa IP identifikuje typ prohlížeče, který používáte, např. Netscape nebo Internet Explorer, přiřazením jedinečného čísla) k obecné správě systému a diagnostice problémů v souvislosti s používáním našeho serveru.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďované osobní údaje
Za účelem přidávání nových členů, konzultací, zajišťování služeb atd. shromažďujeme následující osobní údaje. 
Shromažďované údaje: jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, IP adresa. [V souvislosti se shromažďovanými informacemi vyplňte prosím aktuálně platné údaje]
Účel shromažďování a využívání osobních údajů.
Společnost využije získané osobní údaje k tomu, aby zodpověděla vaše dotazy a zabezpečila příslušné informace. 
Obecná doba uchovávání a používání získaných údajů
Osobní údaje, které naše společnost od vás získá a použije, je povinna po dosažení daného účelu neprodleně zničit, a to bez výjimky. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na následující položky:

  • Uchovávané údaje: jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa.
  • Důvod uchovávání: Potvrzení poskytování služby.
  • Doba uchovávání: 5 let.

Soubory cookie

Váš prohlížeč občas využijeme k odeslání souboru cookie do vašeho počítače. Soubory cookie využívají tisíce webových serverů k tomu, aby usnadnily procházení stránek. Cookie je malý datový soubor, který se uloží na pevném disku vašeho počítače. Webový server pomocí tohoto souboru přiřadí vašemu prohlížeči jedinečné anonymní číslo. Soubory cookie nemohou poškodit nebo načítat informace uložené na pevném disku. Soubory cookie usnadňují vaši práci s webovými stránkami tím, že ukládají hesla a nastavení. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby veškeré soubory cookie odmítal, anebo vás o ukládání souborů cookie na pevný disk informoval. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítat, mohou nastat obtíže při práci se Stránkami, protože opakované zadávání informací si vyžádá další čas.

Prozrazení osobních údajů

Vaše osobní údaje bez vašeho svolení neprozradíme, neprodáme, nevyměníme, ani nepronajmeme, vyjma rozsahu nezbytného k poskytování požadované Služby společnosti Hanwha. Za určitých ojedinělých okolností můžeme být k prozrazení vašich osobních údajů přinuceni zákonem, například v souvislosti se soudní pří nebo jiným právním řízením. V takovém případě vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili důvěrné zacházení s takto prozrazenými údaji, včetně zákazu využívání těchto údajů k jakýmkoli komerčním účelům.

Navíc si vyhrazujeme právo prozradit dle svého uvážení určité údaje v případě, kdy je prozrazení těchto údajů nezbytné k ochraně společnosti Hanwha či jejích zaměstnanců, jejich práv či vlastnictví nebo k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců společnosti Hanwha či veřejnosti.

Jakékoli údaje, které uveřejníte ve veřejně přístupných oblastech Stránek, jako jsou například vývěsky (dále jen „Veřejné oblasti“), budou publikovány a nejsou pokládány za osobní údaje. Nemáme žádnou kontrolu nad tím a neneseme žádnou odpovědnost za to, jak s údaji, které uveřejníte ve Veřejných oblastech, naloží ostatní uživatelé Stránek či klienti. Údaje, které uveřejníte ve Veřejných oblastech, mohou shromažďovat i ostatní uživatelé a používat je například k zasílání nevyžádaných zpráv či k dalším účelům.

Odkazy na stránky třetích stran

Odkazy na těchto Stránkách vám mohou zprostředkovat přístup na stránky třetích stran. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že používání stránek třetích stran, včetně jiných stránek společnosti Hanwha, se řídí příslušnými zásadami příslušných stránek, nikoli zde uváděnými zásadami.

Osobní údaje dětí

Služby společnosti Hanwha a tyto Stránky nejsou určeny dětem mladším 13 let. Nebudeme vědomě shromažďovat žádné údaje o dětech mladších 13 let. Rodičům a zákonným zástupcům dětí doporučujeme, aby monitorovali způsob, jímž děti Internet používají, a napomáhali dodržování našich zásad na ochranu soukromí informováním dětí, aby nikomu bez svolení rodičů neposkytovaly žádné informace.

Uživatelský přístup k osobním údajům

Pokud si přejete zpřístupnit své osobní údaje, chcete opravit stávající osobní údaje anebo své osobní údaje odstranit, obraťte se na nás a použijte níže uvedené kontaktní informace. Požádáte-li o odstranění svých osobních údajů, jste srozuměni s tím, že zbytkové osobní údaje mohou přetrvávat v záznamech a archivech společnosti Hanwha, nicméně společnost Hanwha tyto údaje nepoužije ke komerčním účelům. Společnost Hanwha si vyhrazuje právo uchovávat vaše osobní údaje v případě, že pozastaví, omezí nebo ukončí váš přístup na Stránky kvůli porušení podmínek používání Stránek.

Ochrana údajů

Společnost Hanwha nakládá s veškerými shromažďovanými údaji jako s údaji důvěrnými.  Používáme interní postupy, které napomáhají k zabezpečení a zachování důvěrnosti těchto údajů a omezují přístup našich zaměstnanců k těmto údajům.

Tyto bezpečnostní zásady byly naposledy aktualizovány 6. dubna 2016.

This post is also available in: English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Portugal, Polish, Swedish, Turkish